Ata Sәnin sevgin (Sәnә sükür edәcәm)

Ata sәnin sevgin Nә qәdәr böyük vә dәrin
Sәnsiz necә yaşadığımı
Anlamıram mәn

Sәn mәni xilas etdin
Mәn sәnin övladın oldum
vә bütün hәyatımda Sәninlә qalıram

Sәnә sükür edәcәm, sәnә sәcdә qılacam
Sonsuzadәk, ey Atamız (2D)