Mәdh elәyin

(Nəqarət)

Mәdh elәyin asmandakı Pәrvәrdiqarı
Mәdh elәyin Rәbbi Mәdh elәyin! (2D)

  1. Rәbbi, heybәtli, qüdrәtli, işlәri üçün mәdh elәyin
    Rәbbi hamıdan üstün olan adı üçün hәmd söylәyin
  1. Sevin! Gözәl sazla, Ney, kamança, mәdh elәyin Rәbbimizi
    Sevin! Dәflә, Tarla, milli rәqslә mәdh elәyin! Rәbbimizi
  1. Sevin! Mәharәtlә, nağarayla, mәdh elәyin! Rәbbimizi
    Sevin! Yeni nәğmә, şәn sәslәrlә mәdh elәyin! Rәbbimizi