Dәrdlәrini İsaya (Yüksәk, yüksәk)

Dәrdlәrini İsaya
sәn versәn Sәndәn alar (2D)
Yüksәk yüksәk Daha daha yüksәk
Daha yüksәk Qaldıraq İsanı (2D)
Dәrin dәrin Daha daha dәrin
Daha dәrin basdıraq şeytanı (2D)