Ruhən zəif

Ruhən zəif qoy bildirsin Məsihi dirildən
Qüvvə mənim daxilimdədir
Qoy car çəksin yoxsul olan
Rəbb mənim payımdır Mən hədsiz bəxtiyaram.

Qəlbimizdə alov yandır
Qoy alovlanaq biz Oğlun
İsa Məsih üçün
Səma ilə Birqə Car çəkək
Sən Padşahsan.

Səni sevirik, səcdə edirik.
Sən Rəbbimizsən.
Yalnız Sən yaxşısan. Səni sevirik.